مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی متوسطه اول مدارس متوسطه 98-1397 چگونگی تنظیم و دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی متوسطه اول 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی متوسطه اول چیست ؟ طرح تعالی متوسطه اول عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4319)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc.” رشته زراعت عنوان: اثر تنش آبي، زئوليت و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيكي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4320)

ئ دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه مديريت پايان نامه جهت اخذ مدرک كارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش مالي موضوع: بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4321)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم انساني، گروه حقوق جزا و جرم شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) عنوان: بررسي حقوق وآزادي‌هاي فردي در تحقيقات مقدماتي (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4322)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشکده فني و مهندسي، گروه معماري پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري(M.A) گرايش:معماري عنوان: طراحي موزه باستان شناسي گرگان با رويکرد بازيابي هويت معماري سنتي استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4323)

دانشگاه علامه طباطبايي دانشکده اقتصاد رساله دکتري رشته اقتصاد جايگاه سياستهاي پولي و مالي با تاکيد بر بخش نفت در يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌هاي DSGE مورد ايران استاد راهنما: جناب آقاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4324)

دانشکده علوم انساني و اجتماعي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي (گرايش جامعه شناسي) موضوع : مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران) استاد راهنما: دکتر محمد اسماعيل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4325)

دانشکده علوم انساني و اجتماعي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي (گرايش جامعه شناسي) موضوع : مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران) استاد راهنما: دکتر محمد اسماعيل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4326)

دانشکده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره کارشناسي ارشد مديريت(گرايش مالي) طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادقعليه السلام مجيد نخعي جويمند استاد راهنما: دکتر عادل آذر استاد ادامه مطلب…

By 92, ago