دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بناب
مديريت دولتي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشدM.A.
عنوان:
بررسي ميزان تفکر استراتژيک مديران ارشد و تأثير آن برعوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت
استاد راهنما:
دکتر جعفر بيک زاد
استاد مشاور:
دکتر عليرضاحسين پور سنبلي
نگارش:
يا سر بشيربنائم
تابستان1390
بسمه تعالي
صورتجلسه دفاع
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد آقاي/خانم : ياسر بشيربنائم در رشته : مديريت دولتي تحت عنوان : بررسي ميزان تفکر استراتژيک مديران ارشد و تأثير آن برعوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت باحضور استاد راهنما، استاد ( استادان ) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب در تاريخ 26/06/90 تشکيل گرديد . در اين جلسه ، پايان‌نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت .
نامبرده نمره 20 با امتياز عالي دريافت نمود .
استاد راهنما :
جناب آقاي دكتر جعفر بيک زاد
استاد ( استادان مشاور ) :
جناب آقاي دكتر عليرضا حسين پور سنبلي
هيأت داوران :
1. جناب آقاي دكتر خسرو صدر حقيقي
مدير گروه يا رئيس تحصيلات تكميلي واحد :
دکتر آرش مشفقي
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بناب
تاييديه اعضاء هيات داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه
اعضاي هيئت داوران ، نسخه نهايي رساله آقاي ياسر بشير بنا ئم
تحت عنوان : بررسي ميزان تفکر استراتژيک مديران ارشد و تأثير آن برعوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت
را از نظر شکل و محتوا بررسي نموده ،پذيرش آن را جهت نيل به درج? کارشناسي ارشد مورد تاييد قرار دادند.
اعضاءهيئت داوران نام ونام خانوادگي رتب? علمي امضاء
1)استاد راهنما: دکتر جعفر بيک زاد استاديار
2)استاد مشاور: دکتر عليرضا حسين پور سنبلي استاديار
3)عضوهيئت داوران دکتر خسرو صدر حقيقي استاديار
دکتر آرش مشفقي
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي
واحدبناب
سپاسگزاري:
منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت. مراتب
شکرگزاري خود را به درگاه خداوند متعال تقديم مي نمايم که به من توانايي داد تا درست بيانديشم و به درستي به انديشه هايم جامه عمل بپوشانم.
در راستاي اين تحقيق جا دارد از بزرگواريها و رهنمودهاي ارزشمند استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر جعفر بيک زاد که همواره درهر شرايط پشتيبان اين تحقيق بوده اند و هر زمان که لازم شد همکاري صميمانه داشتند و همچنين مشاوره هاي ارزنده استاد ارجمند جناب آقاي دکتر عليرضاحسين پور سنبليکمال تشکر را داشته و دارم. از بزرگواري استاددان از جمله استاد محترم داور جناب آقاي دكتر خسرو صدرحقيقي که براي مطالعه اين تحقيق وقت گذاشته اند، سپاسگزارم و پيروزي و بهروزي تمامي اين عزيزان را از خداوند منان خواستارم.
در پايان از زحمات تمامي عزيزان در بانک تجارت، اللخصوص مديريت محترم امور سازمان،
جناب آقاي هيب الله سميع و جناب آقاي اسدالله جلال‌آبادي و مسئول بخش تحقيقات سركار خانم راهزاني و كارشناس محترم تحقيقات جناب آقاي عزيزي که همکاري صميمانه در راستاي اين تحقيق داشتند تشکر و قدرداني مي نمايم.

تقديم به:
مولي علي (ع) و کوروش کبير
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده:1
فصل اول: كليات ‌تحقيق
مقدمه3
بيان مسئله4
اهميت و ضرورت تحقيق6
اهداف تحقيق7
چارچوب نظري تحقيق7
مدل تحليلي تحقيق8
فرضيه هاي تحقيق11
.قلمرو تحقيق12
محدوديت تحقيق13
تعريف مفهومي متغيرها13
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول : تفکر استراتژيک17
مقدمه17
تعريف تفکر استراتژيک:18
مدلي براي آموزش استراتژيک19
عناصر تفكر استراتژيك23
تفکر استراتژيک خاستگاه برنامه ريزي استراتژيک24
تعريف برنامه ريزي استراتژيک24
فرآيند برنامه ريزي استراتژيک:25
خصوصيات و فوايد برنامه ريزي استراتژيک26
اجزاء مورد نياز جهت برنامه ريزي استراتژيک27
ابزارهاي برنامه ريزي استراتژيک28
تفکر و برنامه ريزي استراتژيک28
تفکراستراتژيک در مقابل برنامه ريزي استراتژيک30
وابستگي و هم ترازي اساسي32
فهرست مطالب
عنوان صفحه
برخي کمبودها و محدوديتهاي تفکر و برنامه ريزي استراتژيک33
يک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر34
برنامه ريزي استراتژيک طي زمان هاي متمادي در قالب تفکر استراتژيک تکامل يافته است34
برنامه ريزي استراتژيک يک تفاوت اساسي را به وجود مي آورد35
چارچوب رابيک کيوب مدلي از برنامه ريزي استراتژيک با محوريت تفکر استراتژيک36
آيا تفکر استراتژيک با برنامه ريزي استراتژيک سازگار است؟37
دلايل اهميت برنامه ريزي و تفکر استراتژيک جهت کاربرد مکملي باهمديگر39
فاکتورهاي اساسي موفقيت دربرنامه ريزي و تفکر استراتژيک و به کارگيري آنها40
بازنگري درباره مديريت استراتژيک جديد41
جايگاه خلاقيّت و شهود در تفکر استراتژيک42
خلاقيت استراتژيک:43
انواع تفکر و متفکران:46
تفکر خلاقانه و آناليزگرا:48
خلاقيت يک عامل کليدي در شکل گيري استراتژي مي باشد:51
تفکر شهودي و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژيک51
راهکارهاي شهودي کلاسيک مي باشند:55
تفکر استراتژيک بستر توسعه استراتژيک منابع انساني در سده 2156
تعريف توسعه استراتژيک منابع انساني57
مفهوم توسعه استراتژيک منابع انساني و کاربردآن58
فرضيات و فلسفه توسعه استراتژيک منابع انساني59
رابطه بين برنامه هاي کسب وکار، برنامه هاي منابع انساني و توسعه منابع انساني 59
تفاوتهاي بين آموزش سنتي و توسعه استراتژيک منابع انساني61
خصوصيات توسعه استراتژيک منابع انساني61
ارتباط دهي توسعه منابع انساني واستراتژي62
نقش فرهنگ سازماني در توسعه تفکر استراتژيک63
فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك 64
ضرورت ارتباط بين استراتژي و فرهنگ و ساختار67
فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك :68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاثير فرهنگ بر روي الگوهاي شناختي :69
ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد69
بخش دوم: مزيت رقابتي71
مقدمه:71
مزيت رقابتي و منشأ آن72
انواع مزيت رقابتي80
جايگاه و مدل رقابتي87
اساس ماهيت رقابت:88
منابع يک سازمان يا شرکت چه چيزهايي مي باشد؟89
کاربرد فناوري اطلاعات در ايجاد مزيت رقابتي91
مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي92
روشهاي شناسايي عوامل راهبردي در ايجاد مزيت رقابتي:98
روشهاي شناسايي عوامل داخلي راهبردي:99
الف:رويکرد زنجيره ارزش:99
ب)رويکرد وظيفه اي:99
دليل توجه به منابع انساني به عنوان عاملي براي مزيت رقابتي100
کسب مزيت رقابتي با ايجاد سازمان يادگيرنده:106
بانک،بازاريابي و مزيت رقابتي108
مروري بر 5 نيروي موثر بر رقابت در صنعت بانکداري111
بخش سوم: تاثيرتفکر استراتژيک بر مزيت رقابتي114
مقدمه114
چشم انداز سيستمي و مزيت رقابتي114
فرضيه هاي محرک(فرضيه محور بودن)و مزيت رقابتي114
تمرکز بر قصد(نيت)و مزيت رقابتي115
بخش چهارم: پيشينه تحقيق115
الف) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور115
ب) تحقيقات انجام شده در داخل کشور115
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق118
جامعه و نمونه آماري119
ابزار جمع آوري اطلاعات119
مقياسهاي پرسشنامه122
روايي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات122
روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري124
بررسي نرمال بودن دادهها124
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري اطلاعات
مقدمه127
بخش اول:128
توصيف آماري سؤالات پرسشنامه128
بخش دوم:133
تجزيه و تحليل استباطي داده هاي آماري( آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق)133
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه199
بحث و نتيجه گيري199
پيشنهادها201
منابع و مآخذ
Abstract:219
پيوست ها220

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول شماره 2-1: فرآيند برنامه ريزي استراتژيک26
جدول 2-3مقايسه تفکر استدلالي و شهودي54
جدول 2-4 اعمال رهبري که منجر به ايجاد يک فرهنگ استراتژيک مي شود70
جدول 2-5هفت مدل كسب كار اينترنتي98
جدول شماره 3-1: ابعاد تفكر استراتژيك و تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه120
جدول شماره 3-2: ابعاد عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه121
جدول شماره 3-3: مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤال پرسشنامه تفكر استراتژيك122
جدول شماره 3-4 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع122
جدول شماره 3-5 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه تفكر استراتژيك123
جدول شماره 3-6 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي123
جدول شماره 3-7 نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغير تفکر استراتژيک و ابعاد آن124
جدول شماره 3-8 نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغير عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي و ابعاد آن125
جدول شماره 4-1: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤال جنسيت128
جدول شماره 4-2: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤالات تفكر استراتژيك129
جدول شماره 4-3: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤالات ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور)130
جدول شماره 4 – 4 : آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق131
جدول شماره4-5 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر استراتژيك با شايستگيهاي منحصربه فرد134
جدول 4-6: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد135
جدول4-7: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد136
جدول شماره4-8 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با شايستگيهاي منحصربه فرد137
جدول 4-9: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد138
جدول4-10: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد139
جدول شماره4-11 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز برقصد با شايستگيهاي منحصربه فرد140
جدول 4-12: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز برقصد و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد141
فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول4-13: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد142
جدول شماره4-15 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با شايستگيهاي منحصربه فرد143
جدول 4-16: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد144
جدول4-17: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد145
جدول شماره4-18 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكردر زمان با شايستگيهاي منحصربه فرد146
جدول 4-19: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد147
جدول4-20: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد148
جدول شماره4-21 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر فرضيه محور با شايستگيهاي منحصربه فرد149
جدول 4-22: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر فرضيه محور و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد150
جدول4-23: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكرفرضيه محور و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد151
جدول شماره4-24 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكراستراتژيك با قابليت دوام و پايداري152
جدول 4-25: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري153
جدول4-26: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابيلت دوام و پايداري154
جدول شماره4-27 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با قابليت دوام و پايداري155
جدول 4-28: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري156
جدول4-29: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري157
جدول شماره4-30 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز بر قصد با قابليت دوام و پايداري158
جدول 4-32: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري159
جدول4-33: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري160
جدول شماره4-34 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با قابليت دوام و پايداري161
جدول شماره4-37 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با قابليت دوام و پايداري162
جدول شماره4-40 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با قابليت دوام و پايداري163
جدول شماره4-43 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكراستراتژيك با قابليت حفظ(نگهداري)164
جدول 4-44: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)165
جدول4-45: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)166
جدول شماره4-46 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با قابليت حفظ(نگهداري)167
جدول 4-47: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)168
جدول4-48: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)169
جدول 4-50: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمرکز بر قصد و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)171
جدول4-51: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمرکز بر قصد و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)172
جدول شماره4-52 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با قابليت حفظ(نگهداري)173
فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول 4-53: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)174
جدول4-54: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن قابليت حفظ(نگهداري)175
جدول شماره4-55 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با قابليت حفظ(نگهداري)176
جدول 4-56: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)177
جدول4-57: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)178
جدول شماره4-58 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با قابليت حفظ(نگهداري)179
جدول 4-59: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)180
جدول4-60: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)181
جدول شماره4-61 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر استراتژيك با فرصت شناسي/وقت شناسي182
جدول 4-62: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي183
جدول4-63: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي184
جدول شماره4-64 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با فرصت شناسي/ وقت شناسي185
جدول 4-65: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي186
جدول4-66: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي187
جدول شماره4-67 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز بر قصد با فرصت شناسي/وقت شناسي188
جدول 4-68: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي189
جدول4-69: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي190
جدول شماره4-70 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با فرصت شناسي/وقت شناسي191
جدول شماره4-73 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با فرصت شناسي/وقت شناسي192
جدول 4-74: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي193
جدول4-75: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي194
جدول شماره4-76 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با فرصت شناسي/وقت شناسي195
جدول 4-77: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر فرضيه محور و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي196
جدول4-78: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي197
فهرست نمودارها
شماره عنوان صفحه
نمودار شماره 4128
نمودار شماره 4- 1: رگرسيون خطي فرضيه 1تحقيق136
نمودار شماره4-2: رگرسيون خطي فرضيه1-1 تحقيق139
نمودار شماره4-3: رگرسيون خطي فرضيه1-2 تحقيق142
نمودار شماره4-4: رگرسيون خطي فرضيه1-3 تحقيق145
نمودار شماره4-5: رگرسيون خطي فرضيه 1-4تحقيق148
نمودار شماره4-6: رگرسيون خطي فرضيه1-5 تحقيق151
نمودار شماره4-7: رگرسيون خطي فرضيه2 تحقيق154
نمودار شماره4-8: رگرسيون خطي فرضيه 2-1تحقيق157
نمودار شماره4-9: رگرسيون خطي فرضيه2-2 تحقيق160
نمودار شماره4-13: رگرسيون خطي فرضيه3 تحقيق166
نمودار شماره4-14: رگرسيون خطي فرضيه3-1 تحقيق169
نمودار شماره4-15: رگرسيون خطي فرضيه3-2 تحقيق172
نمودار شماره4-16: رگرسيون خطي فرضيه3-3 تحقيق175
نمودار شماره4-17: رگرسيون خطي فرضيه3-4 تحقيق178
نمودار شماره4-18: رگرسيون خطي فرضيه3-5 تحقيق181
نمودار شماره4-19: رگرسيون خطي فرضيه4 تحقيق184
نمودار شماره4-20: رگرسيون خطي فرضيه 4-1تحقيق187
نمودار شماره4-21: رگرسيون خطي فرضيه4-2 تحقيق190
نمودار شماره4-23: رگرسيون خطي فرضيه4-4 تحقيق194
نمودار شماره4-24: رگرسيون خطي فرضيه4-5 تحقيق197
فهرست شكلها
شماره عنوان صفحه
شكل 1-1 مدل تحليلي تحقيق8
شكل 1-2 مدل عملياتي9
شكل 1-3 مدل عملياتي تحقيق10
شکل شماره2-1: تفکر استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک33
شکل شماره2-2: رابطه تفکر استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک با مديريت استراتژيک42
شكل 2-8 عوامل زمينه اي116
جدول شماره 3-6 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور)122
چکيده:
تفکر استراتژيک مهم ديدن چيزي است که که ديگران نمي بينند،کشف يک نياز نهفته به معناي کشف يک فرصت جديد است و اين مفهوم اساس نوآوري در کسب وکار به شمار مي آيد.منافع اصلي يک نوآوري به کسي تعلق دارد که نيازهاي نهفته در محيط را زودتر از ديگران کشف کند و بهتر از ديگران به آن پاسخ گويد.تفکر استراتژيک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهاي مختلف ذهني،که هنوز بسياري از آنها براي بررسي و تحليل و در نهايت تصميم گيري موقعيتهاي استراتژيک ناشناخته اند.جهان امروزي دنياي کسب و کار و تغيير است. با بررسي متون مديريتي، مي توان گرايش عمومي به تغيير مستمر را مشاهده کرد. تغيير مستمر نشانه بارز قرون بيست و بيست و يک مي باشد. آلوين تافلر اين روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آينده در ارتباط مي داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزي داشتن چيزي براي ارائه يا همان مزيت رقابتي است. دنياي رقابت بي رحم است و هرکس که نتواند در کمترين زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نمايد محکوم به فنا در محيط رقابتي امروز مي باشد. اينچنين اموري، مورگان، نظريه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگي ايجاد و توسعه مزيتهاي رقابتي جديد در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلي مي توان گفت، مزيت رقابتي عامل بقاء و در مرحله بعدي موفقيت مي باشد. تفکر استراتژيک نيز کليد دستيابي به مزيت رقابتي است.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي ميزان تفکر استراتژيک مديران بانک تجارت و تاثير آن بر عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي (منبع محور)در بانک تجارت مي باشد. مدلي که در اين تحقيق از آن استفاده شد مدلي ترکيبي مي باشد که از ترکيب دو مدل براساس نظريات جين ليدکا و مايکل پورتر مي باشد که بر پايه آن سعي گرديده که ميزان تفکر استراتژيک مديران ارشد و تاثير آن را بر عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت سنجيده شود. روش تحقيق حاضر از نظر روش ،پيمايشي واز حيث هدف، کاربردي مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران ارشد بانك تجارت مي باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگويي نداشتندو بخاطر اين وضعيت جامعه آماري 43 نفر مي باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماري ، کل جامعه آماري به عنوان جامعه مورد بررسي در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژيک و مزيت رقابتي(منبع محور) استفاده شد. در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري استفاده گرديد. براي آزمون پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براساس اين روش با يك مطالعه مقدماتي روي 30 كارمند در حوزه جامعه مورد بررسي و با استفاده از نرم افزار آماري spss ميزان پايايي سؤالات تفكر استراتژيك و عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي (منبع محور) بترتيب 867/0 و 933/0 بدست آمد. براي آزمون تاثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته اين فرضيهها از آزمون رگرسيون استفاده شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است كه اغلب ابعاد تفکر استراتژيک بر روي برخي از ابعاد عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت تأثير مثبت داشتند.
واژگان كليدي : تفکر استراتژيک ، برنامه ريزي استراتژيک ، خلاقيت و شهود ، مزيت رقابتي و عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي.
فصل اول
كليات ‌تحقيق
1-1.مقدمه
در محيطي كه ويژگي آن، پيچيدگي و تغيير مستمر است، گفته مي شود كه ظرفيت نوآوري و تفكراستراتژيك واگرا، بسيار بيشتر از برنامه‌ريزي استراتژيك محافظه كارانه و همگرا، به عنوان هسته مركزي خلق مزيت رقابتي به حساب مي آيند. اما به نظر مي رسد هم تفكر استراتژيك و هم برنامه ريزي استراتژيك هر دو نياز امروزي سازمانها باشند. باوجود محيط غير قابل پيش بيني و به شدت پيچيده و رقابتي، ظرفيت تفكر استراتژيك خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازماني، به عنوان هسته مركزي خلق و حفظ مزيت رقابتي،حساب مي آيد(Lietdka,1998,p.32). تفكراستراتژيك فرآيندي خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنماي طراحي شده توسط رهبران سازمان مرتبط است اين امرمستلزم فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات روزمره باهدف تمركز برقصد ونيت استراتژيك بلند مدت مورد نظر براي كسب و كار است تفكراستراتژيك فعاليتهايي چون گردآوري اطلاعات، تحليل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرايط حاكم بر سازمان و درشركتهاي داراي فعاليتهاي متنوع، پاسخگويي به سؤالات اساسي در مورد پورتفوي سازمان راشامل ميشود، آبراهام لينکلن تفكراستراتژيك راشناسايي استراتژيهاي قابل اطمينان ويا مدلهاي كسب وكاري ميداند كه به خلق ارزش براي مشتري منجرشوند او معتقد است جستجو براي يافتن گزينه هاي استراتژيك مناسب، كه معمولاًبه عنوان بخشي از فرآيند مديريت استراتژيك انجام ميگيرد، درواقع نتيجه عملي تفكراستراتژيك است، (مشبکي و خزاعي ،1387، 106-107). از زمان آدام اسميت که تئوري مزيت مطلق رامطرح کرد، اقتصاددان ان تمايل پيدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلي رابررسي کنند بعد ازآدام اسميت، ريکاردو تئوري مزيت نسبي را ارائه کرد . ديويد ريكاردو اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقوله‌اي را كه به “مزيت نسبي معروف شده مطرح كرد. منظور ديويد ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق مي دهند كه كشور در آنها بيشترين بهره‌وري نسبي را داشته باشد. يعني كشور ممكن است كالايي را وارد كند كه خودش مي تواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگري بهره‌ورتر باشد در تئوري ريكاردو، تجارت، مبتني بر تفاوت بهره‌‌وري نيروي كار در كشورهاي مختلف بود. وي اين موضوع را به تفاوتهاي تشريح نشده در فضاي حاكم بر كشورهاي مختلف در زمينة صنايع گوناگون ارتباط ميداد. ريكاردو مسير درستي را انتخاب كرده بود ولي مفروضاتش به صنايع متكي بر منابع، كه عمدتاً از كارگر ساده و نيمه‌ماهر استفاده مي‌كردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهميت اصلي را داشتند) مربوط مي‌شد وجه غالب در تئوري “مزيت نسبي” مبتني بر مطالعات هكشرو اوهلين و اين فرض است كه ملل مختلف از تكنولوژي معادلي برخوردارند و تفاوت آنها از فراواني عوامل توليد، از قبيل زمين، نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه، ناشي مي شوداين عوامل داده‌هاي اوليه براي توليد هستند. كشورها مزيت نسبي متكي بر منابع را در صنايعي به دست مي‌آورند كه در آنها از منابعي كه در آن كشورها فراوان است بيشترين استفاده را به عمل مي‌آورند. آنها اين كالاها را صادر ميكنند و كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي ندارند وارد ميكنند. براي مثال، كشورهاي برخوردار از نيروي كار فراوان و ارزان، مثل كره جنوبي، كالاهاي كاربر از قبيل تجهيزات الكترونيكي را صادر مي‌كنند و كشورهاي برخوردار از منابع اولية فراوان و زمينهاي گستردة قابل كشت، محصولات مبتني بر آنها را صادر مي‌كنند. سوئد در صنعت فولاد بدين دليل پيشرفته است كه ذخاير قابل توجهي با كمترين ناخالصي دارد و همين موجب ميشود كه محصول مرغوب توليد كند(حسيني و پناهي ،1386،153-151).
1-2بيان مسئله
امروزه در محيط بي ثبات صنعت بانکداري کنوني، داشتن پيشنهادي جديد که هم مورد توجه مشتريان باشد و نيز ايجاد درآمد زايي نمايد و هم موجب تمايز يک بانک از بانکي ديگر شود بسيار مهم و حياتي مي باشد.بانکهايي با سابقه تاريخي ،مثل بانک تجارت جمهوري اسلامي ايران،از بعد رقابتي با چندين مساله مواجه مي باشند:که از آنها دو بعد بيشتر حائز اهميت است.مساله اول ورود رقباي جديد و تازه وارد به ميدان رقابت است که در طي دهه اخير شاهد حضور بانکهاي خصوصي به ميدان رقابت که هريک با توانائيهاي خاص خود پا به ميدان رقابت نهاده اند و مساله دوم بحث رقابت جهاني است، همانطور که شاهد هستيم دنياي کنوني رو به ايجاد يک دهکده جهاني گذارده است که اين مساله سبب مي شود پاي بانکهاي خارجي رابه محيط کشورهاي ديگر باز نمايد.بانکهاي ايراني مثل بانک تجارت که يکي از بانکهاي با سابقه درخشان و پربار در امر بانکداري مي باشد جهت ادامه راه بصورت استوارتر در اين محيط پيچيده مي بايست مزيتهاي رقابتيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید