برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1059)

2.7. Speaking…………………………………………………………………………………………402.7.1. Theory of speaking………………………………………………………………………….412.7.1.1. Bygate’s theory……………………………………………………………………………..412.7.1.2. Harmer’s theory………………………………………………………………………..41-422.7.2. Production skills………………………………………………………………………..42-432.7.3. Interaction skills…………………………………………………………………………43-442.8. Communicative Language Teaching and Speaking Activities………………………….44-452.8.1. Organizational forms……………………………………………………………………45-462. 8.1.1. Whole-class teaching (Lockstep method)………………………………………………..462.8.1.2. Group work…………………………………………………………………………………472.8.1.3. Pair work…………………………………………………………………………………….472.9. Demotivating factors influencing speaking skill……………………………………………….48Chapter ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1053)

4.1 Introduction……………………………………………………………………………………………….434.2 Quantitative Results………………………………………..………………………..434.3 Results for Question 1…………………………………………………………………………………51 4.4 Qualitative Results……………………………………………………………….64 4.5 Discussions……………………………………………………………………….72 CHAPTER V: SUMMARY, CONCLUSION, & IMPLICATION…………………….805.1 Introduction………………………………………………………………………………………………..80 5.2 Summary of the Study…………………………………………………………………………………805.3 Implications of the Study……………………………………………………………………………..825.4 Limitations of the Study ………………………………………………………….84 5.5 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1052)

Results…………………………………………………………………………….68Conclusion………………………………………………………………………..88Figures……………………………………………………………………………90 Figure1. Stimulus set …………………………………….……………..….90 Figure 2. Different noise levels of an exemplar stimulus ……………….…91 Figure 3. Passive task……………………………………………………….92 Figure 4. Active task (two-alternative forced-choice body/object categorization…………………………………………………………….…93 Figure 5. Monkeys’ performance in body/object categorization task. ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (4326)

دانشکده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره کارشناسي ارشد مديريت(گرايش مالي) طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادقعليه السلام مجيد نخعي جويمند استاد راهنما: دکتر عادل آذر استاد ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (4325)

دانشکده علوم انساني و اجتماعي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي (گرايش جامعه شناسي) موضوع : مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران) استاد راهنما: دکتر محمد اسماعيل ادامه مطلب…